A projektről

Az Európai Határvárosok ETT 2018. július 26-án nyújtotta be a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás részére a „Kulturális csereprogram Nyíregyháza és Nagykapos között a határon átnyúló kulturális partnerségek fejlesztése és a közös kulturális értékek megőrzése érdekében” (a továbbiakban a projekt rövidítése: CultDialogue, pályázat azonosító száma: FMP-E/1801/4.1/009) című pályázatát.

A pályázat teljes költségvetése 58 351,20 euró, a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottság 2018. december 10-én 49 598,52 euró támogatási összeg jóváhagyásáról döntött a CultDialogue pályázat kapcsán, a fennmaradó összeg önrészként kerül biztosításra az Európai Határvárosok ETT és Nagykapos Város részéről.

A kisprojekt vezető
kedvezményezettje
ERFA hozzájárulás
%
Önrész
%
Összesen
%
Európai
Határvárosok ETT
27 466,33 €
85,00 %
4 847,00 €
15,00 %
32 313,33 €
100,00 %
A kisprojekt
partnere
ERFA hozzájárulás
%
Önrész
%
Összesen
%
MsÚ Veľké Kapušany 22 132,19 €
85,00 %
3 905,68 €
15,00 %
26 037,87 €
100,00 %

Nyíregyháza és Nagykapos együttműködése hosszú távra tekint vissza. A CultDialogue projekt partnerségét az alapozza meg, hogy hasonló kihívásokkal kell szembenézniük a kultúra területén – ezekre együtt szándékoznak közös megoldásokat találni:

 • A partnerek kiemelt közfeladatnak tartják a kulturális hagyományok és a helyi termékek megőrzését, közvetítését a helyi identitás fenntartása és ezáltal a népességmegtartó erő növelése érdekében.
 • A települések lakosságszáma inkább csökkenő, különösen a fiatal/képzett társadalmi csoportokat érinti az elvándorlás.
 • Az etnikailag vegyes lakosság meghatározó a települések kulturális életében (Nyíregyházán a cigányok, szlovákok/tirpákok és németek száma viszonylag nagy, Nagykaposon a szlovákok aránya 30%, a magyaroké 60%). Az etnikai hagyományok közös fenntartása erősíti a szociális kohéziót.
 • A partnerek jelenleg nem rendelkeznek olyan módszerekkel, protokollokkal, intézményi együttműködésekkel, amelyek integrált módon szolgálnák a kulturális értékek megőrzését és terjesztését.

A CultDialogue projektet a nyíregyházi székhelyű Európai Határvárosok ETT és Veľké Kapušany szoros partnerségben valósítja meg. A partnerek hasonló kulturális kihívásokra keresik közösen a megoldásokat:

 • Fontosnak tartják a kulturális hagyományok bemutatását a helyi identitás és a népességmegtartás erősítése érdekében.
 • A városok lakossága etnikailag sokszínű: a tirpák/szlovák/magyar kulturális örökség együttesen hozzájárul a társadalmi kohézióhoz.
 • Hiányoznak a módszerek, eljárások, intézményi együttműködések a kulturális értékek integrált közvetítéséhez.
 • Átfogó cél: a határtérségben élők, különösen a fiatalok közötti szociális kohézió erősítése a közös kulturális értékek közvetítése által.

A projekt specifikus céljai:

 1. A határmenti térségben működő kulturális szervezetek kapacitásának és kölcsönös együttműködésének erősítése
 2. A határon átnyúló kulturális együttműködések fejlesztését, intézményesítését szolgáló módszertan kialakítása, használata és terjesztése a szlovák-magyar határtérségben
 3. A tirpák/szlovák/magyar hagyományok és értékek megőrzése, promotálása a helyi identitás erősítése és a nemzetiségek közötti kölcsönös megértés erősítése céljából

A CultDialogue projekt outputjai:

 1. Közös workshopok a helyi kulturális szervezetek részvételével (2 workshop Szlovákiában, 2 workshop Magyarországon)
 2. Közös kulturális szolgáltatási protokollok szlovák és magyar nyelven (Tirpák hét/tirpák est megszervezése, Nemzetközi ifjúsági kulturális rendezvények megszervezése, Határon átnyúló kulturális kapcsolatok kialakítása és hosszú távú fenntartása)
 3. Kulturális csereprogramok fiatalokkal és kulturális szakemberekkel a Tirpák Fesztivál és a Copus Expo keretében egyedi tematikával (HU: A népi táplálkozástól a fast foodig; SK: A határon átnyúló kulturális és gasztronómiai kapcsolatok kialakítása és fenntartása)
 4. Közös kulturális akcióterv szlovák és magyar nyelven: A szlovák-magyar kulturális értékek közvetítésének eszközei a fiatalok megtartásában és nemzetiségek közötti megértés erősítésében

A tervezett eredmények:

 1. A közös szakmai rendezvényeknek (workshop, csereprogram) köszönhetően szoros szakmai kapcsolat alakul a kulturális szervezetek között. Ez a tapasztalatcsere és tudásmegosztás a projekt lezárása után is folytatódni fog.
 2. A közösen kidolgozott dokumentumok (protokollok, kulturális akcióterv) szakmailag megalapozzák a kulturális szolgáltatások biztosítását az érintett városokban és az egész szlovák-magyar határtérségben.
 3. Mindezeknek köszönhetően javulnak a közös kulturális értékmegőrzés és -közvetítés feltételei, hiszen erősödik az érintett kulturális szervezetek humán kapacitása, bővülnek határon átnyúló szakmai kapcsolatok és módszertanilag is átgondoltabb, sztenderdizáltabb lesz a kulturális-etnikai értékek közös megőrzése.
 4. Végeredményben erősödik a határtérségben élők kölcsönös megértése, a szociális kohézió és a helyi identitás, továbbá javul a határtérség láthatósága és vonzereje.

A projekt végtermékei és eredményei

 1. A workshopokon összegyűjthetők azok az információk, amelyek a közös kulturális szolgáltatások megalapozásához szükségesek. A workshopokon egy-egy témát fogunk körbejárni a kulturális szakemberekkel. A workshopokat felváltva fogjuk megszervezni Szlovákiában és Magyarországon, valamennyi workshopon szlovák és magyar kulturális szakemberek egyaránt részt fognak venni.
 2. A workshopok eredményeire építve 3 közös szakmai protokollt fogunk kidolgozni szlovák és magyar nyelven:
 • Tirpák hét/tirpák est megszervezése,
 • Nemzetközi ifjúsági kulturális rendezvények megszervezése,
 • Határon átnyúló kulturális kapcsolatok kialakítása és hosszú távú fenntartása.

A protokollok elérhetőek lesznek minden érdeklődő kulturális szervezet számára:

 1. A kulturális csereprogramok keretében tovább fogjuk folytatni a szakmai tapasztalatcserét kulturális szakemberek és fiatalok bevonásával. A csereprogramokat – a minél nagyobb hatás érdekében – hagyományos kulturális események keretében fogjuk megszervezni. Nyíregyházán a Tirpák Fesztivál keretében a “A népi táplálkozástól a fast foodig” címet fogja viselni a csereprogram, míg Nagykaposon a Copus Expo keretében a „A határon átnyúló kulturális és gasztronómiai kapcsolatok kialakítása és fenntartása” lesz a közösen feldolgozandó téma. A rendezvényeken lehetőség nyílik a protokollok tesztelésére is.
 2. Összefoglalásképpen egy – az egész határtérségben elterjeszthető – közös akcióterv, amely részletesen bemutatja a SK-HU kulturális értékek közvetítésének eszközeit a fiatalok megtartásában és nemzetiségek közötti megértés erősítésében.

A CultDialogue projektben az alábbi innovatív eszközöket fogjuk használni:

 1. Az intenzív személyes jelenlétet megkövetelő közös workshopok és a csereprogramok elősegítik a szakmai elkötelezettséget, a részvételi hajlandóságot és a közös kreatív alkotófolyamat megvalósítását, továbbá a célcsoportok bevonását.
 2. A közös protokollok részletesen leírják különböző kulturális szolgáltatási és partnerségépítési folyamat lépéseit.
 3. A közös kulturális akcióterv szakmailag megalapozza a kulturális értékek felhasználhatóságát a fiatalok megtartásában és a nemzetiségek közötti megértés erősítésében.
 4. A kulturális csereprogramokon a bevont kulturális szakemberek és a fiatalok közösen fognak dolgozni a megadott témákon annak érdekében, hogy a célcsoportok szükségletei és potenciálja között minél nagyobb mértékben meg lehessen teremteni az összhangot. A csereprogram pozitív hatásait és láthatóságát erősíti, hogy hagyományos kulturális rendezvények (Nyíregyházán a Tirpák Fesztivál, Nagykaposon a Copus Expo) keretében szervezzük meg őket.

Megvalósítók

Európai Határvárosok

ETT
nyir-szat.eu

Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata

www.nyiregyhaza.hu

Szatmárnémeti
Polgármesteri Hivatal

www.satu-mare.ro

Nagykapos város
hu.vkapusany.sk

Protokollok

Akcióterv